Læreplan for børnehavebørn2017-05-30T13:31:58+00:00

Pædagogiske læreplaner børnehaven

Grønnebakken, august 2015.

De pædagogiske læreplaner vil blive revideret løbende.

dreng-danserLeg, læring og udvikling.

Undersøgelser viser, at den ideelle tilstand for børnene at være i, hvis der skal finde læring sted, er, hvis de er trygge, hvis de udviser interesse, og hvis de udfordres i tilstrækkelig grad. Man kalder det for flow. Flow betragtes som en tilstand, hvor barnet er fuldstændigt opslugt af en leg eller anden aktivitet, og glemmer tid og sted. Barnet udnytter der sit læringspotentiale fuldt ud.
Det er en pædagogisk opgave for personalet i Grønnebakken, ud fra et børneperspektiv, at skabe et inspirerende og trygt miljø, hvor børn kan lege, indgå i anerkendende relationer og opleve flow. De børn, som har haft mulighed for at lege tilstrækkeligt meget, fordyber sig senere mere målbevidst i deres aktiviteter.

Når grundlaget, altså det trygge miljø, er på plads, kan læring ske i mange forskellige former. Den vigtigste form for læring er stadig leg. Børn lærer, når de får mulighed for at konstruere deres hverdagsliv i fx selvbestemte lege, eller de lærer via voksenstøtte, når de voksne igangsætter pædagogiske forløb, hvor målet er at styrke børnenes tilgang til naturen og deres kropslige kompetencer. En god balance mellem selvigangsatte lege og voksenstyrede aktiviteter styrker børns trivsel og udvikling. Personalet på stuerne skal støtte, lede og udfordre den læring, som børnene selv, via deres leg, er medskabere af.

Hvis voksen-synet på leg bliver det dominerende, vil børnene opleve det som negativ læring. Vi vil i Grønnebakken opdele dagen således, at der er en god vekselvirkning mellem de voksenstyrede pædagogiske aktiviteter og børnenes frie leg.

Pædagogiske læreplaner – overordnede mål

Det overordnede mål for Grønnebakken er, at vores pædagogiske læreprocesser skal lede børnene frem imod:

 • Tryghed
 • Selvstændighed
 • Selvværd
 • Empati
 • Nysgerrighed
 • Trivsel
 • Respekt

De 6 kompetenceområder

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sproglig udvikling
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål for læring

 • at give det enkelte barn lyst og mod til at udforske og afprøve sine egne og omgivelsernes grænser
 • at udvikle den nysgerrige, kreative og eksperimenterende side af sig selv
 • at give det enkelte barn styrke til at tro på egne evner og færdigheder
 • at fremme barnets selvværd og selvopfattelse
 • at fremme barnets emotionelle og begrebsmæssige udvikling

Aktiviteter

 • Højtlæsning, spil og sproglege, musik, sang og dans
 • Rollespil, forskellige sociale grupperinger, så barnet lærer sine egne grænser og muligheder set i samspil med forskellige børn
 • Deltagelse i daglige gøremål

Metoder

 • Styrkelse af barnets selvværd, ved at give det opgaver som det kan magte
 • Opmærksom på at alle børn får en behagelig modtagelse på stuerne om morgenen
 • Som voksen selv at turde være grænseoverskridende og lave fejl
 • Udfordre, provokere eller ”skubbe” til barnet så det oplever fornemmelsen af at kunne ”stå fast” og fornemmelsen af at kunne give efter
 • Sætte aktiviteter i gang, som kan rykke ved nogle af børnenes grænser; give barnet succesoplevelser
 • Udvise respekt, anerkendelse og omsorg overfor barnet og vise at barnet er værdifuldt, selvom adfærden måske til tider ikke er konstruktiv
 • Støtte op om børnenes spontane lege og ideer
 • Tid og rum til fri leg
 • Styrke barn/barn relationer og fremme venskaber
 • Vi lægger stor vægt på, at der er hjemlig hygge, samt en tryg og rar atmosfære hos os.
  Støtte til børn med særlig behov
 • Give disse børn en oplevelse af nærhed, tillid, tryghed og værdifuldhed. Give dem muligheden for at føle sig som en del af gruppen
 • Lave små grupper til dem der har behov for det
 • Have ekstra fokus på børn med særlige behov i forhold til inklusion i børnegruppen
 • Søge ekstern råd og vejledning
 • Give barnet tid og mulighed til at indlære

Mål for læring

•    at kunne give udtryk for egne behov og grænser
•    opbygge og kunne indgå i forskellige gruppesammenhæng
•    at børnene knytter relationer indbyrdes og med de voksne
•    udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder
•    løse konflikter konstruktivt og sige til/fra

Aktiviteter

•    Morgensamling/Fællessamling
•    Gruppeaktiviteter
•    Aktiv deltagelse i hverdagens gøremål
•    Arbejde med at styrke den enkeltes selvværd og selvfølelse i gruppesammenhænge
•    Fri leg og rollelege

Metoder

•    Samling med plads til at børnene kan fortælle, opfinde historier, synge sammen, fællesarrangementer med forældre og børn

Fællesspisning

Vi giver børnene indblik i andres behov, ønsker og grænser. Bl.a. ved at vente på sin tur, snak om følelser og ved løsninger af konflikter
•    Bevidst sammensætning af grupper for at styrke og danne relationer børnene imellem
•    Sætte ord på i konfliktsituationer for at børnene lærer at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
•    Deltage i praktiske gøremål på stuerne, så man kan føle sig som en del af et fællesskab
Støtte til børn med særlig behov
•    Tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider
•    Planlagte aktiviteter i mindre grupper
•    Ekstra omsorg til dem der har ekstra behov
•    Støtte barnet i legerelationer
•    Have ekstra fokus på børn med særlige behov i forhold til inklusion i børnegruppen

Mål for læring
• sproglig stimulering og forbedring af sproget gennem udtale, forståelse og gentagelser
• sproget som kommunikationsmiddel, sprogligheden i sociale sammenhænge
• synliggørelse af det skrevne sprog
• kendskab til sprog- og talbegreber
Aktiviteter
• Sætte ord på de ting vi laver i hverdagen
• Højtlæsning
• Visualisering af det skrevne sprog
• Spil
• Rim, remser, sang og musik
• Samling
• Skrive og tegne
Metoder
• De voksne læser højt, og der tales om historien
• Bruge det skrevne sprog aktivt – fortælle om oplevelser eller om ting børn og voksne har oplevet
• Spille spil, snakke om spil, regler og symboler
• Den voksne som aktiv sproglig deltager i remser. Sang og brug af rytmeinstrumenter
• På vores samlinger taler vi om de aktiviteter/ting der skal ske i løbet af dagen og om det der allerede er sket i løbet af ugen. Bl.a. via printede digitalbilleder. Disse kommer efterfølgende op at hænge på stuen
• Børnene får i hverdagen hjælp til det skrevne sprog, så de bliver motiveret for skriftsproget
• Vi bruger rim og remser
• Børnene lærer at bruge sproget i større forsamlinger og bruger sproget til at skabe opmærksomhed
• Skolebørnsgruppen skriver og leger med bogstaver og laver skoleaktiviteter op til skolestart
• Stuen er indrettet med tal og bogstaver på væggen
• Vi tilbyder sprogscreening af de 3-årige hvis vi vurderer, at der er et behov og er løbende opmærksom på om det enkelte barns sprog udvikler sig.
• Vi øver børnene i at sætte ord på behov og følelser
Mål for læring
• at gøre bevægelse til en sjov og naturlig aktivitet, som fremmer motoriske færdigheder
• at få bevægelse/fysisk aktivitet ind i hverdagen
• at stimulere børnenes fin- og grovmotorik
• at få bevidsthed om egen krop, herunder kost, sundhed og hygiejne
Aktiviteter
• Af- og påklædning, håndvask før spisning samt efter toiletbesøg
• Ture ud i naturen
• Lege på legepladsen
• Boldspil
• Kreative værksteder hvor der tegnes, males, hamres, klippes etc.
• Børneyoga
• Krammeture – fodmassage og fodbade
• Kravle i træer, tovtrækning og tarzanbaner
• Smør-selv-dage samt maddage med varieret mad
Metoder
• Synlige voksne – voksne som forbilleder og rollemodeller
• Gå på jævnt/ujævnt, plant/skråt underlag
• Klatre og lave huler
• Børnene udfordres gennem bevægelse, såvel inde som ude
• Bevæge os på alle mulige tænkelige måder både inde og ude – udfordre børnene tilstrækkeligt
Støtte til børn med særlig behov
• Ekstra pædagogisk indsats i mindre grupper
• Styrkelse af fin- og grov-motorikken gennem daglige gøremål, sanglege, rim og spil
• Mundstimulation
• Give megen positivitet til dette område – det kan ofte være især drenges styrke-områder – lade de vilde være kontrolleret vilde i de rette rammer
•  Motoriske udfordringer tilpasset barnets særlige behov, for at styrke barnets kompetencer, bl.a. med henblik på bedre muligheder i det sociale samspil med andre børn
Mål for læring
• at skabe glæde og lyst hos det enkelte barn til at være og færdes i naturen
• at børnene får en viden om hensigtsmæssig adfærd og ansvarlighed i naturen, og at børnene får bevidsthed om, hvad der er natur og ikke er natur
• at kunne færdes i alt slags vejr i naturen og gøre brug af den
• at børnene får kendskab til sammenhænge i naturen ( årstider, årstidernes indvirken på naturen, livscyklus )
• fra jord til bord

Aktiviteter
• Vi tager i skoven, til søen og i skolehaven og laver naturaktiviteter
• Bål
• Krible-krable-ture ud i naturen
• Ture ud af huset
• Læse, fortælle og synge om dyr, natur og naturfænomener, f.eks. bøger med Sebastian der fortæller om skovens dyr, verden rundt og dyr i zoologiske haver
• Bruge legepladsen meget
• Lege med vand, sand, mudder og finde dyr
Metoder
• Vi bruger naturmaterialer til at fremstille kreative ting, graver huller, klatrer i træer i skoven, finder dyr og insekter både hjemme og i skoven
• Laver bål og spiser mad lavet over bål
• Vi bruger naturens spisekammer f.eks til fremstilling af frugtsaft, grød og vi har en krydderurtehave som vi bruger i madlavningen
• Leger med vand, sætter drager op, bygger tarzanbaner, fortæller røverhistorier og fremdyrker det mystiske for at styrke børnenes fantasi, humor og kritiske tilgange til det de får at vide (er det en kat – eller var det måske en mini puma, der er på jagt)
Støtte til børn med særlig behov
• Give børnene oplevelser i naturen, så de oplever nærhed, tryghed og magter nye situationer og udfordringer
• Give sanseindtryk tilpasset barnets særlige behov
•  Give oplevelser i små børnegrupper

Mål for læring
• at opleve, at være en vigtig del af noget større og være med til at holde Grønnebakkens traditioner levende
• at få kendskab til og lære om forskellige udtryksformer og værdier
• at udnytte og bruge sanser, via musik, tegning, dramatik, maleri osv.
• at lære om/få kendskab til den danske kultur og danske mærkedage
Aktiviteter
• Udflugter
• Kreative emner, litteratur
• Rollelege
• Vi prioterer traditioner
• Smør-selv-dage/maddage
• Samlinger, fødselsdage, årstids bestemte aktiviteter, forældrearrangementer (fx sommerfest, fastelavn og juletræsfest)
• Lære om tal og former via magnettavler
Metoder
• Spontan og planlagt sang. Vi synger stort set hver dag med eller uden instrumenter
• Udflugter, gåture i nærmiljøet, kirke, skov, skole osv.
• Kreative emner med let tilgængelige materialer, gribe børnenes spontane lyst, maling, tegning, ler, modellervoks m.m.
• Litteratur, højtlæsning og bøger fra biblioteket
• Fællesudflugter, f.eks. koloni, Zoo og bondegårdsbesøg
• Kulturelle oplevelser
• Besøg af og hos lokale kunstnere
Støtte til børn med særlig behov
• Mindre grupper med planlagte aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets stærke sider, for at styrke det svære/svage
Dokumentation
I vores hverdag bruger vi forskellige måder til at dokumentere vores pædagogiske arbejde og børnenes hverdag.
• Skrive på tavlerne på stuen
• Digitalbilleder, som hænges op på stuerne og printes til børnenes egne mapper
• Plancher med små sjove historier og børnenes malerier og tegninger udstilles
• Det enkelte barn får en mappe med billeder af hans/hendes tid i børnehaven

Evaluering

Vi finder det vigtigt at gennemføre løbende evaluering af den pædagogiske praksis, for på den måde at holde fokus på det overordnede mål for Grønnebakken.

I Grønnebakken finder vi praksisfortællinger særlig velegnet til evaluering, fordi de kan rumme det komplekse sociale liv i en daginstitution. Praksisfortællingerne bygger på nedenstående.

 • Observationer og iagttagelser af såvel enkelte børn som hele børnegrupper
 • Erfaringsudveksling på baggrund af lignende situationer
 • Kollegial sparring gennem konstruktiv og fremadrettet feedback på kollegers håndtering af forskellige situationer, fx konfliktløsning mellem to eller flere børn

Vi vil arbejde med praksisfortællingerne på såvel stuemøder som personalemøder, og det er også i disse fora at vi har mulighed for at forholde os kritisk til den pædagogiske praksis, der netop er grundlaget for praksisfortællingerne.

penslerOpstart/værdimøde

Afholdes før barnet starter i børnehaven. På mødet snakkes der om forældrenes og vores værdier. Er der overensstemmelse i forhold til forældrenes forventninger og det vi kan tilbyde? Der udfyldes en kontrakt med stamoplysninger, aftaler og tilladelses seddel. I fællesskab aftales, hvordan indkøringen af barnet skal foregå. Der udlevereres et velkomstbrev med praktiske oplysninger samt en lille instruktion til, hvordan vores hverdag er struktureret.

På vil løbende snakke med forældrene om, hvordan indkøringen i børnehaven er gået samt hvordan børnehaven ser barnet og dets udvikling i forhold til de 6 fokus punkter i læreplanen.

Førskole-samtale

Afholdes i oktober året før barnet skal i starte i børnehaven. På mødet snakker vi om barnets trivsel og udvikling. Er der noget vi fortsat skal have fokus på, indtil barnet skal starte i skole? Vi taler om, hvordan børnehaven oplever barnets udvikling i forhold til de 6 fokus punkter i læreplanen.