Læreplan for Grønnebakkens vuggestuebørn2017-05-30T13:31:58+00:00

Læreplan for vuggestuebørn

Grønnebakken, august 2015

De pædagogiske læreplaner vil blive revideret løbende

Grønnebakken har plads til 8 børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder.

Vuggestuen tager udgangspunkt i pædagogisk faglighed i det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om at skabe omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, læring, oplevelser, udfordringer og udeliv.

I vuggestuen vægter vi det enkelte barns trivsel og udvikling højt. Dette sker i tæt samarbejde med forældrene. Vi tilrettelægger dagligdagen efter en fast dagsrytme for at skabe forudsigelighed og tryghed for børnene. Vi arbejder med en anerkendende pædagogik, der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt. Vi tilstræber at skabe et trygt miljø, hvor tilgangen til barnet er med fokus på dets ressourcer. Således har vi altid fokus på, hvor barnets nærmeste udviklingszone er og kan præsentere det for passende pædagogiske udfordringer.

6 temaer

I læreplanen er der 6 temaer, der skal beskrives:

 1. Barnets alsidige og personlige udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Formålet med at arbejde med pædagogiske læreplaner i Grønnebakken er, at vi kan synliggøre, dokumentere, udvikle og evaluere vores daglige pædagogiske arbejde med børnene.

Hvad: Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig en grundlæggende tillid og tryghed til os voksne og de andre børn, samt give dem troen på deres eget værd.

Hvordan: Personalet vil i dagligdagen være aktivt lyttende, nærværende, udvise empati og støtte børnene i troen på deres eget værd. Vi vil give tid og rum til de initiativer det enkelte barn tager og støtte det til at være selvhjulpen. Vi vil være rollemodeller og have et annerkendende miljø i vuggestuen. Vi vil rumme og acceptere forskelligheder.

Hvorfor: I det sociale fælleskab udvikles barnets alsidige personlige udvikling, som skal være med til, at udvikle barnet til et ”dannet” menneske. Derfor er det vigtigt, at barnet får en følelse af, at være en del af fællesskabet, at det føler selvværd og har tillid til sig selv og andre.

Hvad: Vi vil i vuggestuen arbejde på at styrke børnenes sociale kompetencer, så det kan indgå i sociale sammenhænge og forskellige fællesskaber.

Hvordan: Vi vil have fokus på at dele børnene op i forskellige mindre grupper for at skabe nogle rammer, hvor de kan øve sig i at være i samspil med andre børn. Vi vil respektere det enkelte barn og hjælpe børnene, med at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil være tydelige voksne, der er gode rollemodeller, som viser børnene, hvordan man taler ordentligt og anerkendende til hinanden samt løser konflikter.

Hvorfor: Al udvikling og tilegnelse af kompetencer sker via relationer til andre mennesker. Det er der barnet spejler sig og får mod på nye udfordringer ved anerkendelse. Både gennem den frie og strukturerede leg udvikler børnene deres sociale kompetencer, derfor er legen meget vigtig for os her i vuggestuen. Vi mener, at vi gennem leg hjælper børnene med at udvikle kompetencer som at være selvhjulpen, nysgerrig og evnen til at samarbejde og løse konflikter. Vigtige evner de alle får brug for i hele deres liv.

Hvad: Vi vil i vuggestuen have fokus på, at alle børnene udvikler sproglige kompetencer, så de verbalt kan sætte ord på deres tanker, følelser, ønsker, oplevelser, handlinger og behov.

Hvordan: Vi voksne vil være lyttende og støtte barnet, når det prøver at fortælle os noget. Vi vil give plads og rum til spontane samtaler mellem barn – barn og barn – voksen. Vi vil tale respektfuldt og anerkendende til og om hinanden. I dagligdagen vil vi bruge samling hver dag, hvor vi vil bruge højtlæsning, fortælling, sang, drama, sanglege, rim, remser og sørge for at sætte ord på dagligdagsting for at stimulere børnenes sproglige udvikling.

Hvorfor: Gennem sproget lærer barnet bl.a. at forstå verden og sig selv. Vi mener, at sproget er afgørende for, at et barn trives og udvikler sig, at det kan kommunikere verbalt og non verbalt med sin omverden. Sproglige færdigheder giver også barnet mulighed for at tilegne sig ny viden og erfaringer.

Hvad: Vi vil i vuggestuen have fokus på, at alle børnene udvikler deres kropsfornemmelse, herunder deres fin- og grov-motorik. Vi vil give børnene mulighed for at få mange sanse-og bevægelsesmæssige oplevelser samt kropslige erfaringer.

Hvordan: I hverdagen vil vi bruge vores store spændende legeområde og nærliggende skovområde til at tumle og bevæge os i. Vi vil lave aktiviteter for børnene, hvor vi har fokus på at styrke deres kropsfornemmelse, både ude og inde. Vi vil flere gange om ugen arbejde specifikt med børnenes motorik i vores indrettede motorik lokale. Her vil børnene bl.a. få mange sansemæssige oplevelser samt blive udfordret på deres balance og få styrket deres grov-og finmotorik.

Hvorfor: Børn sanser og lærer igennem deres krop og når børnene er fysisk aktive og får lov til at udforske, får de en fornemmelse af, hvad deres krop kan og derved vokser deres selvværd og selvtillid.

Hvad: Vi vægter udeliv og natur meget højt i vuggestuen og børnene er ude hver dag året rundt. Vi vil have fokus på, at alle børn udvikler kompetencer, så de kender forskel på årstiderne og lære dem om forskellige naturfænomener. Vi vil lære børnene, hvor tingene kommer fra, eksempelvis hvor gulerødder og æg kommer fra (Fra jord til bord). Vi vil lære børnene at udvise respekt for dyr og den natur, de møder.

Hvordan: Vi vil dagligt være på vores store udeareal eller tage på tur i den omkringliggende natur. Vi vil give børnene mulighed for at fange og undersøge små dyr (regnorm, mariehøne edderkop mm.) Når vi er ude, vil børnene have fri adgang til leg og mulighed for at eksperimentere med naturmaterialer. Vi vil inddrage dem i såning/høst i urtehave. Vi vil dagligt snakke om vejret og tilrettelægge aktiviteter efter årets gang.

Hvorfor: Naturoplevelser hos barnet har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturfaglig dannelse for børn i vuggestue handler om, at barnet får mange oplevelser i og med naturen, så det kan være med til at skabe et grundlag for barnets egen forståelse for dets omverden Det er vigtigt for os, at børnene lærer at passe godt på naturen og tage ansvar for dyr og planter.

Hvad: Vi vil i vuggestuen styrke børnenes fantasi og kreative evner. Vi vil give dem indsigt i vores danske kultur og de traditioner vi har i Danmark i forbindelse med de forskellige højtider.

Hvordan: Vi vil have fokus på, at tilbyde børnene forskellige kreative aktiviteter ved at bruge forskellige materialer og redskaber. I løbet af året vil vi markere årstidens forskellige traditioner.

Hvorfor: Vi synes, det er vigtigt for børnene, at de får kendskab til og lærer noget om den danske kultur og de traditioner, vi har her i landet.

Dokumentation og evaluering af de 6 områder

I vores hverdag bruger vi forskellige måder til at dokumentere vores pædagogiske arbejde og børnenes hverdag.snegl

 • Skrive på tavlerne på stuen
 • Digitalbilleder, som hænges op på stuerne og printes til børnenes egne mapper
 • Plancher med små sjove historier og børnenes malerier og tegninger udstilles
 • Det enkelte barn får en mappe med billeder af hans/hendes tid i børnehaven

Evaluering

Vi finder det vigtigt at gennemføre løbende evaluering af den pædagogiske praksis, for på den måde at holde fokus på det overordnede mål for Grønnebakken.

I Grønnebakken finder vi praksisfortællinger særlig velegnet til evaluering, fordi de kan rumme det komplekse sociale liv i en daginstitution. Praksisfortællingerne bygger på nedenstående.

 • Observationer og iagttagelser af såvel enkelte børn som hele børnegrupper
 • Erfaringsudveksling på baggrund af lignende situationer
 • Kollegial sparring gennem konstruktiv og fremadrettet feedback på kollegers håndtering af forskellige situationer, fx konfliktløsning mellem to eller flere børn

Vi vil arbejde med praksisfortællingerne på såvel stuemøder som personalemøder, og det er også i disse fora at vi har mulighed for at forholde os kritisk til den pædagogiske praksis, der netop er grundlaget for praksisfortællingerne.

Vi vil løbende tage billeder af børnene til Barnets bog. Barnets bog er en mappe med oplevelser fra barnets tid i vuggestuen. Denne mappe har til formål at beskrive barnet skriftligt og følger barnet indtil det er tid til at sige farvel til børnehaven.

Vi vil beskrive vores pædagogiske forløb i vores nyhedsbrev ca. hver 3 måned, og vi vil beskrive vores aktiviteter og understøtte disse med billeder på vores facebook- og hjemmeside.

sort-pigeSamtaler om barnets udvikling og trivsel

Mens barnet går i vuggestuen vil forældrene blive tilbudt forskellige samtaler om barnets udvikling og trivsel ud fra de 6 områder i vuggestuens læreplan med barnets kontaktpersoner.

Opstart/værdi møde: Afholdes før barnet starter i vuggestuen. På mødet snakkes der om forældrenes og vores værdier. Er der overensstemmelse i forhold til forældrenes forventninger og det vi kan tilbyde? Forældrene informerer om barnets nuværende udvikling og vaner. Der udfyldes en kontrakt med stamoplysninger, aftaler og tilladelses seddel. I fællesskab aftales, hvordan indkøringen af barnet skal foregå. Der udlevereres et velkomstbrev med praktiske oplysninger samt en lille instruktion til, hvordan vores hverdag er struktureret.

Trivselssamtale: Afholdes, når barnet har gået i vuggestuen i 3-6 måneder. På mødet snakker vi om, hvordan indkøringen er gået samt hvordan vuggestuen ser barnet og dets udvikling i forhold til de 6 fokus punkter i læreplanen.

BH Samtale: Afholdes 2-3 måneder før barnet skal i starte i børnehaven. På mødet snakker vi om barnets trivsel og udvikling. Er der noget vi fortsat skal have fokus på, når barnet fortsætter i børnehavetilbuddet? Vi taler om, hvordan vuggestuen oplever barnets udvikling i forhold til de 6 fokus punkter i læreplanen.